Regulamin korzystania z serwisu emotopic.pl

Regulamin korzystania z portalu internetowego emotopic.pl, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), spółka Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zwana dalej Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris niniejszym publikuje regulamin portalu internetowego www. emotopic.pl, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Definicjom użytym w Regulaminie nadane zostaje następujące znaczenie:

 1. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irenę Eris, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych m.in. w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irenę Eris lub innych podmiotów z Grupy Dr Irena Eris, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, zwany również strona internetową emotopic.pl.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.
 3. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris – spółka Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000370362, kapitał zakładowy 200 200 000,00 zł., NIP 5272642206, REGON: 142584703.
 4. Grupa Dr Irena Eris – Grupa składająca się z następujących podmiotów: Dr Irena ERIS S.A. z siedzibą w Piasecznie, Hotele SPA Dr Irena ERIS Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, Hotel SPA Dr Irena ERIS Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej Wsi, Hotel SPA Dr Irena ERIS Krynica Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdroju, Hotel SPA Dr Irena ERIS Polanica Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014r. nr 1182).
 7. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris lub inne podmioty z Grupy Dr Irena Eris.
 8. Usługi informacyjne – informacje udzielane na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczących akcji marketingowych i promocji, konkursów, programów lojalnościowych, wydarzeń i nowości oraz produktów lub usług dostępnych w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.
 9. Cookies – informacje zapisywane przez serwer Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników Serwisu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

II. Zagadnienia wstępne.

 1. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris ze Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris za pośrednictwem strony emotopic.pl, jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących wymagań:
  a. Posiadanie systemu operacyjnego: minimum Windows 7, minimum MAC OS X, Android 4,0.
  b. Połączenie z łączem internetowym o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania i 512 kb/s dla wysyłania informacji.
  c. Zainstalowanie alternatywnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowszej wersji
  d. Włączona obsługa Cookies i Java Script.
  e. Prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zaleca również stosowanie programów antywirusowych.
 5. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www. emotopic.pl, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie innych umów z Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych.
 4. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

IV.Korzystanie z usług

 1. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest właścicielem serwisu emotopic.pl oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  a. zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu,
 2. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest na stronie internetowej emotopic.pl.
 3. Strona internetowa Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest dostępna dla Użytkowników przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony emotopic.pl lub oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
 5. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie
 6. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Czasem właściwym dla strony emotopic.pl jest czas właściwy dla terytorium Polski.

V. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług
 2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris na stronie internetowej emotopic.pl i służący do przesyłania zamówień, zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. dane Użytkownika w tym imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej,
  b. przedmiot reklamacji,
  c. uzasadnienie reklamacji,
 4. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Użytkownik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie www. emotopic.pl.
 2. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest uprawniony do jednostronnego decydowana o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian czy zaprzestania świadczenia Usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika czy jego uprzedzania o swoich zamiarach.
 3. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, formy spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 4. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 121) , ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r, nr 90, poz. 631 ), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503).
 5. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris respektuje prawo każdego Użytkownika do prywatności oraz ochrony jego danych osobowych.
 6. W przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może być proszony o podanie określonych Danych Osobowych, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkich rodzaju programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, konkursach, ankietach czy też korzystać z zakupów drogą online.
 7. Spółka Dr Irena Eris SA jest administratorem Danych Osobowych Użytkownika, przy czym Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris na podstawie umowy zawartej z Dr Irena Eris SA.
 8. Podane przez Użytkownika dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.
 9. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 10. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris S.A. zapewniają, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować pełną ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu w pełni bezpiecznym dla Użytkownika.
 11. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą niezwłocznie publikowane w postaci ujednoliconej wersji na łamach Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.